Welkom op de website

van de PON Club NL

ALV 16 februari 2020

 

Locatie KC Nijmegen
Adres: Elshofweg 10, 6533 KH te Nijmegen
Tijdstip: 13.30 uur


Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering
4. Openstaande zaken vanuit vorige bestuur, betreffende lidmaatschap/contributie en clubblad 2018/2019
5. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18-06-2017
6. Notulen Bijzondere Ledenvergadering d.d. 17-11-2019
7. Jaarverslagen
  - Penningmeester
- Secretaris
- Pupinformatie
- Herplaatsingen
8. Verslag Kascontrolecommissie 2016 / 2017 / 2018 en 2019
9. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
10. Begroting 2020
11. Bestuursverkiezing
12. Wijziging Fokreglement
13. Vaststelling prijzen m.b.t. punt 9.7 uit VFR (onder voorbehoud van wijzigingen bij agendapunt 11)
14. Privacybeleid
15. Samenstelling commissie t.b.v. wijziging Statuten en H.H.-reglement
16. Rondvraag
17. Sluiting

 
Toelichting op agendapunt 11 Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: mw. C. van Avendonk (penningmeester)
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. H. Valkema (bestuurslid)
Tussentijds afgetreden op eigen verzoek: mw. R. v.d. Kerkhof (wegens gezondheidsredenen)
Het bestuur stelt voor om mevrouw M. Wouters als bestuurslid te benoemen voor de ontstane vacature van dhr. Valkema.
Om het aantal bestuursleden terug te brengen van zes naar vijf personen stelt het bestuur voor om de vacature die ontstaan is door het vertrek van mw. R. v.d. Kerkhof niet meer in te vullen.


Op agendapunt 11 is de regelgeving van artikel 8 van de Statuten van toepassing.

N.B.:

- De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden die op de datum van de vergadering hun betalingsverplichtingen aan de vereniging zijn nagekomen.
- U mag uw hond meenemen, mits deze geen overlast bezorgd. Eventueel kunt u een Bench meenemen.