Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

ALV 17 juni 2023

 

Locatie Sportclub VV Internos
Adres: Olympiade 7, 4873 DA Etten-Leur
Tijdstip: 13.00 uur


Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken voor deze ALV
4. Notulen ALV 15/05/2022 (gepubliceerd in clubblad 1/2023)
5. Jaarverslagen (secretaris/pupinformatie/herplaatsingen/penningmeester
6. Verslag kascontrolecommisie 2022
7. Aanstelling nieuwe kascontrolecommissie 2023
8. Begroting
9 Bestuursverkiezing volgens rooster van aftreden.
  Penningmeester Cora van Avendonk is aftredend en herkiesbaar
10. Stand van zaken omtrent WBTR, VFR, normenmatrix
11. Commissie voor statuen aanpassing en H.H. reglement
12. Activiteiten 2023
13. Rondvraag (en WVNTTK)
14. Sluiting

 
N.B.:

- De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden die op de datum van de vergadering hun betalingsverplichtingen aan de vereniging zijn nagekomen.
- U mag uw hond meenemen, mits deze geen overlast bezorgd. Eventueel kunt u een Bench meenemen.