Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Privacyverklaring

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland (hierna te noemen de PON Club) verwerkt van haar leden, donateurs, adverteerders, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De PON Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u lid wordt van de PON Club, of om andere redenen persoonsgegevens aan de PON Club verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om dit Privacy beleid goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is onze ledenadministratie.
Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het secretariaatsadres van de vereniging Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
2. Welke gegevens verwerkt de PON Club en voor welk doel
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- voor- en achternaam, voorletters en geboortedatum
- geslacht
- adresgegevens (eventueel postadres)
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer (om financiële transacties te kunnen verifiëren)
- gegevens van uw hond(en)
2.2 De PON Club verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor:
- ledenadministratie
- financiële administratie
- secretariaat
- verenigingsevenementen
2.3 De PON Club gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
-

de registratie van het lidmaatschap / eventuele opzegging daarvan, verstrekking van de door u aangevraagde informatie               of de afhandeling daarvan

- voor het versturen van uitnodigingen, clubblad en informatie over diensten en activiteiten van de PON Club
- om betalingen van het lidmaatschapsgeld , cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- de vereniging verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn
-

te voldoen aan de verplichtingen t.o.v. de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, betreffende 1 x per jaar de           ledenlijst doorgeven (naam en adres) en de catalogus van de Clubmatch (namen en adressen van de deelnemers, en de               e-mailadressen van de winnaars)

2.4 Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  De PON Club verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens aan erkende verwerkers (zie lid 6.4)
   
3. Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
  De PON Club verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u en de van u verkregen gegevens van                   uw hond(en)
3.1 Foto’s en beeldmateriaal
  Uw lidmaatschap of uw deelname aan de activiteiten van onze vereniging impliceert dat u akkoord gaat dat foto’s en                      beeldmateriaal gemaakt op activiteiten en evenementen van de PON Club openbaar gemaakt mogen worden                                in het clubblad, sociale media en op onze website, tenzij u ons nadrukkelijk aangeeft dat dit niet gewenst is.
Voor wat betreft teksten, foto’s en beeldmateriaal dat door u zelf aan onze vereniging verstrekt wordt, gaan wij ervan uit dat u ons toestemming verleent tot publicatie op de website, sociale media en in ons clubblad.
3.2 Geautomatiseerde verwerkingen
  De PON Club neemt geen enkele verantwoording met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om verwerkingen die computergestuurde programma’s of systemen uitvoeren,        zonder tussenkomst van een mens. (bijvoorbeeld een medewerker van de PON Club)
   
4. Cookies
  De PON Club gebruikt geen cookies en/of vergelijkbare technieken.
   
5. Bewaartermijnen
  De PON Club verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal vijf jaar na afloop    daarvan. Na het verstrijken van die termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.
   
6. Beveiligingsmaatregelen en Verwerkers
6.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de PON Club passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
6.2 Onze bestuurs-, en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
6.3 Alle personen die namens de PON Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
6.4 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de PON Club gebruik van diensten van derden zoals de verzender van het  clubblad, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
   
7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
7.1 Via de ledenadministratie van de PON Club kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te      wijzigen of te verwijderen. De PON Club zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst                      hierover informeren.
7.2 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 en 3 kunt u              eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
7.3 Als u klachten heeft over de wijze waarop de PON Club uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u            contact opnemen met de secretaris van onze vereniging.
Natuurlijk heeft u, wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling, ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
7.4 Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
7.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie.
   
8. Wijzigingen
  Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van onze vereniging bekend gemaakt.                  Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.